Ring oss nu!Boka nu!

Hyresvillkor

Här hittar du våra hyresvillkor på svenska och engelska

Samtliga villkor gäller alla våra stugor.

For English

§ 1 Hyresobjektet hyrs ut till hyresgästen under angiven period till angivet pris. Betalas senast 7 dagar efter bokningstillfället och resterande del direkt vid ankomst.

(Undantag gäller för Hyra Stuga Öland för 4 pg. av annan bokningshantering.)

§ 2 Hyresgästen skall vara aktsam och ta god hand om den hyrda bostaden.

§ 3 Vid eventuell skada orsakad av hyresgästen svarar denne för skadan. Vid skada skall även hyresgästen genast kontakta hyresvärden.

§ 4 Hyresgästen får ej upplåta hyresrätten av bostaden till någon annan.

§ 5 Det åligger hyresvärden att se till så att bostaden och inventarier är försäkrade.

§ 6 Det åligger hyresgästen att se till så att fönster och dörrar är stängda, låsta då bostaden lämnas av försäkringsskäl.

§ 7 Avbokning kan ske muntligen eller skriftligen. Om Du avbokar tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst, behöver Du inte betala mer än depositionsavgiften . Vid senare avbokning måste du betala 70% av hyran.

(Undantag gäller för Hyra Stuga Öland för 4 pg. av annan bokningshantering.)

§ 8 Hyresgästen har tillträde ankomstdagen från 13.00 **. Avresedagen måste hyresgästen lämna bostaden städad och besiktigad senast 12.00 **. Obligatorisk städning *** av stugan innan avfärd åligger hyresgästen. Vid ej godkänd städning tillkommer avgift.

** Under rådande omständigheter så är tiderna tillfälligt ändrade för tillträde och frånträde. Enligt information skall 30 min räcka i väntan på nästa gäst.. Då vi prioriterar säkerheten först har vi valt att vänta ut 5 timmar innan nästa gäst. Tillträde sker tidigast kl 15.00 istället för 13. Frånträde 10.00 istället för 12.00

*** Hygien och renlighet har aldrig varit viktigare än nu. Vid slutstädning är det viktigt att alla kontaktytor rengörs och desinficeras inför nästa gäst ankommer. Såsom lysknappar, köks / skåp handtag, diskbänk / kranar, kylskåp / frys / spis handtag, Wc / spolknapp osv. 

Rengöringsmedel och desinfektionsmedel (ej för händer) finns på plats och tillhandahålls av hyresvärden.

(Undantag gäller för Hyra Stuga Öland för 4 pg. av annan bokningshantering.)

§ 9 Uthyrningen gäller endast för antal bokade personer. Barn under 2 år räknas ej. Vid ändring skall hyresvärden underrättas.

§ 10 Tältning, husvagn och husbil är inte tillåtet.

(Undantag gäller för Hyra Stuga Öland för 4 pg. av annan bokningshantering.)

§ 11 Rökning är inte tillåtet inomhus.

§ 12 Djur är endast tillåten på nämnda stugor. Se respektive stugas Tillbehör & Regler

Rental terms (English)

All terms apply to all our cabins.

För Svenska

§ 1 The rental property is rented to the tenant during the specified period at the specified price. Payable no later than 7 days after booking and the remainder directly upon arrival.

(Exception applies to Hyra Stuga Öland för 4. This has a different booking management.)

§ 2 The tenant must be careful and take good care of the holiday home.

§ 3 The tenant is responsible for damage caused by tenants. If damage occurs, the tenant must contact the landlord immediately.

§ 4 The tenant may not put the holiday home at someone else’s disposal.

§ 5 It is the landlord’s responsibility to insure the holiday home and furnishings.

§ 6 It is incumbent on the tenant to ensure that windows and doors are closed, locked when the home is left for insurance reasons

§ 7 Cancellation can be made by phone or in writing. If you cancel earlier than 30 days prior to the agreed arrival date, you do not have to pay more than the deposit fee. If canceled later, you must pay 70% of the rent.

(Exception applies to Hyra Stuga Öland för 4. This has a different booking management.)

§ 8 The tenant has access the day of arrival from 13.00 **. The day of departure, the tenant must leave the cottage tidy and inspected by 12.00 **. Mandatory cleaning *** of the cottage before departure is the responsibility of the tenant. In case of unauthorized cleaning, a fee is added.

** Under current circumstances, times are temporarily changed for entry and exit. According to information, 30 minutes should be enough waiting for the next guest. We prioritize security first and have therefore chosen to wait 5 hours before the next guest arrives. Admission takes place no earlier than 15.00 instead of 13. Dismissal 10.00 instead of 12.00.

*** Hygiene and cleanliness have never been more important than now. In final cleaning, it is important that all contact surfaces are cleaned and disinfected before the next guest arrives. Such as light buttons, kitchen / cabinet handle, sink / taps, fridge / freezer / cooker handle, WC / flush button etc..

Cleaning products / disinfectants (not for hands) are available and provided by the landlord.

(Exception applies to Hyra Stuga Öland för 4. This has a different booking management.)

§ 9 The rental is only valid for the number of people booked. Children under 2 years are not included. In the event of a change, the landlord must be notified.

§ 10 Tents, caravans and motorhomes are not allowed.

(Exception applies to Hyra Stuga Öland för 4. This has a different booking management.)

§ 11 Smoking is not allowed indoors.

§ 12 Animals are only allowed in the said cottages. See respective cabin’s Accessories & Rules